Navigácia

Partneri


Utorok 19. 6. 2018
Počet návštev: 935754

Mapa

 

Chceme sa venovať Vašim deťom....

pretože im chceme pomôcť vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých, a preto šťastných ľudí.

Snažíme sa

 • Poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania - výchovu múdrych, dobrých, aktívnych detí.
 • Pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov.
 • Byť partnerom pre rodičov. Záleží nám na Vašom názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.

 

Ponúkame

 • Kvalifikovaný tím učiteľov.
 • Podporujeme jazykové vzdelávanie detí a žiakov:

      - v MŠ - záujmovou činnosťou

      - od 1. ročníka integrovanou metódou jazykového vzdelávania CLIL

      - od 1. ročníka - využitie metódy Jolly Phonics

 • Odborný špeciálno-pedagogický servis v spolupráci s CPPPaP Okoličné
 • Pestrú mimoškolskú činnosť a činnosť v školskom klube detí. 
 • Profiláciu školy na futbalovú prípravu a gymnastiku.
 • Zapájanie do projektov a súťaží.
 • V školskom roku 2015/2016 sme získali 1. miesto v okresnej súťaži Športová škola roka a 4. miesto v umiesteniach žiakov v predmetových a vedomostných súťažiach. 
 • V školskom roku 2016/2017 sme získali  2. miesto v okresnej súťaži Športová škola roka a 3. miesto  vo vedomostných predmetových olympiádach.
 • Dobrú dopravnú obslužnosť.

 

Princípy školy

 • Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že  naša škola je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa všestranne rozvíja ich osobnosť.
 • Deti sú prirodzene zvedavé. Podporujeme ich túžbu po poznatkoch.
 • Učíme našich žiakov vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg.
 • Hľadáme v žiakoch to pozitívne a veľa chválime. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, môže byť v živote úspešné.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 0445520825,0911496796
  domov: 0445296806, 0949383516
  Mgr. Ivana Švachulová, zástupkyňa RŠ pre ZŠ
  0911 713 813

Fotogaléria