Navigácia

ŠKD

ŠKD pri ZŠ s MŠ

 

          ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ S MŠ, OKOLIČIANSKA 404/8C, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

Prevádzka ŠKD je v čase od 6.00 – 7.40 h a od skončenia vyučovania do 16.30 h.

Poplatok za ŠKD je 8 € / mesiac za každé dieťa 

Prosíme poplatok zaplatiť polročne, t.j. 32,- €  za prvý polrok (september - december) a 48, - € za druhý polrok (január - jún).

 

Číslo účtu: SK 0856 0000 0000 1960 242 001/5600

KS: 3558

VS: mesiac a rok, za ktorý je platba /napr. 092015/

 

Oddelenia ŠKD:           1.odd. p.vych. Mgr. Lenka Gugová

                                         2.odd. p.vych. Gabriela Žiaranová

                                         3.odd. p.vych. Soňa Vyšná

Denný režim:

        6.00 – 7.40

príchod žiakov, odpočinková činnosť, odchod na vyučovanie

      11.15 – 13.15

hygiena, obed, odpočinková činnosť

      13.15 – 14.50

rekreačná činnosť, záujmová činnosť

      14.50 – 15.00

olovrant

      15.00 – 15.30

príprava na vyučovanie

      15.30 – 16.30

individuálna činnosť, odchod detí domov

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

I. Riadenie a organizácia ŠKD

1. Školský klub detí /ŠKD/ je školským zariadením a plní úlohy v čase mimo vyučovania.
2. ŠKD riadi riaditeľka školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa riaditeľa školy.
3. Riaditeľka školy určuje počet výchovných oddelení podľa počtu prihlásených detí.
4.Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie.

II. Prevádzka ŠKD

1. Prevádzka ŠKD je spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 hod. do 7.40 hod. a od skončenia vyučovania do 16.30 hod.
2. V prípade záujmu môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas prázdnin. Minimálny počet prihlásených detí je 12.
3. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľka školy.

4. REŽIM DŇA ŠKD:

  6.00 - 7.40      príchod detí do rannej ŠKD (odpočinková činnosť, hry, odchod na vyučovanie)
11.15 - 13.15  hygiena, obed, odpočinková činnosť
13.15 - 14.50  rekreačná činnosť (pobyt von), záujmová činnosť
14.50 - 15.00  olovrant
15.00 - 15.30  príprava na vyučovanie
15.30 - 16.30  hry v herni ŠKD , odchod detí domov

5. Rodič je povinný vybrať dieťa do 16.30 hod.

III. Zaraďovanie detí do ŠKD

1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky / zápisný lístok / podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. septembra. Prihláška musí byť podpísaná obidvoma rodičmi.
2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa riaditeľky školy.
3. Prednostne sú do ŠKD umiestnené deti, ktorí sú prihlásené na pravidelnú dochádzku.
4. Do ŠKD možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie.

IV. Dochádzka detí

1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne a v zápisnom lístku ich aktualizuje p. vychovávateľka.
2. Dieťa, ktoré má v zápisnom lístku uvedený odchod domov s rodičom, môže byť uvoľnené len na základe písomnej žiadosti rodiča.
3. Počas školského roka môže rodič svoje dieťa odhlásiť z ŠKD a to písomne.

V. Poplatky za ŠKD

1. Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD  je 8, - € mesačne. Prosíme poplatok zaplatiť polročne, t.j. 32,- €  za prvý polrok (september - december) a 48, - € za druhý polrok (január - jún).
2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku.
4. Poplatok musí byť zaplatený do 10. dňa v mesiaci. Rodič je povinný platiť poplatok načas.
5. Poplatok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD rodičia realizujú mesačne prevodom z účtu.
6. Ak poplatok nebude uhradený, rodičia budú písomne upozornení.
7. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti, môže zriaďovateľ rozhodnúť o znížení poplatku.
8. Ak rodič nebude uhrádzať poplatok, bude dieťa vylúčené.

VI. Výchovná a vzdelávacia činnosť

1. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú kvalifikované vychovávateľky.
2. Činnosť je zameraná na odpočinkovú, rekreačnú, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.
3. V rámci odpočinkovej a rekreačnej činnosti realizujeme vychádzky, pohybové hry, športové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu.
4. Výchovné oddelenia sú umiestnené v triedach. Využívame telocvičňu, knižnicu, kuchynku a iné špeciálne učebne a priestory školy.
5. V rámci ŠKD organizujeme rôzne kultúrne a iné podujatia.
6. V čase prípravy na vyučovanie precvičujeme učivo didaktickými hrami. Píšeme dom. úlohy.
7. Súčasťou činn. ŠKD je aj stravovanie detí. Deti vedieme k hygienickým návykom a k slušnému stolovaniu. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
8. Deti majú právo podieľať sa na príprave týždenných plánov.

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

1. Za bezpečnosť detí počas pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
2. Prechod detí z tried do ŠKD zabezpečuje vychovávateľka.
3. Pri hrách a iných činnostiach je povinná vychovávateľka deti poučiť o bezpečnosti a správaní.
4. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka dieťaťu prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a urobí zápis. Upovedomí rodičov.
5. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané.
6. Deti majú mať svoje osobné veci /kabáty, topánky.../ označené.
7. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach vych. zodpovedá za deti až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
8. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len po písomnej žiadosti rodiča.
9. V záujme bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého pobyt úplne v súlade s pravidlami ŠP ŠKD. Dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania ŠP ŠKD, môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.

VIII. Záverečné ustanovenie

Podľa tohto Školského poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 1.septembra 2021.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
    zssms@zslmokolicne.edu.sk
  • 044 55 205 25

Fotogaléria