Navigácia

Školská jedáleň

Oznam

   Stravovanie v školskej jedálni od 27. 9. 2021

Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia boli časy stravovania zmenené nasledujúcim soôsobom:

 

12:10 – 12:40

13:05 – 13:35

Pondelok

VII.B, VIII.A, IX.A a IX.B

V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A a VIII.B

Utorok

V.A, VIII.A, VIII.B, IX.A a IX.B

V.B, VI.A, VI.B, VII.A a VII.B

Streda

IV.A, IV.B, V.A, V.B, VI.A, VI.B a VII.A

VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A a IX.B

Štvrtok

V.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A a IX.B

V.B, VI.A, VI.B a VII.A

Piatok

VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A

V.A, V.B, VI.B, VII.B, VIII.B a IX.B

 

V prípade tried, ktoré majú obed 12:10 - 12:40 sa 6. vyučovacia hodina nasledujúca po obednej prestávke končí o 13:25. Za porozumenie ďakujeme.

 

Od 1.4.2022 platí nové všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové kategórie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej jedálni v 3. finančnom pásme.

Zriaďovateľ mesto určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v čiastke 0,40 € na jedno jedlo.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na režijné náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 01.04.2022 je nasledovný:

 

ZŠ s MŠ

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu/deň

Spolu/mesiac

0,38 €

0,90 €

0,26 €

0,40 €

1,94 €

38,80 €

1.stupeň

-

1,21 €

-

0,40 €

1,61 €

32,20 €

2.stupeň

-

1,30 €

-

0,40 €

1,70 €

34,00 €

Dospelý

-

1,41 €

-

1,71 €

3,12 €

62,40 €

 

Platba za stravovanie sa uhrádza mesiac vopred do 20.dňa trvalým príkazom alebo vkladom na účet na:

IBAN školskej jedálne

SK21 5600 0000 0019 6024 7005

Variabilný symbol

číslo uvedené na edupage-konte žiaka, kolonka platby)

Poznámka

meno a priezvisko dieťaťa

 

V prípade zmeny účtu, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku, je potrebné  nahlásiť v školskej jedálni.

Plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom je ukončené.

Okruh oprávnených detí na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom:

  • dieťa v hmotnej núdzi, v životnom minime (doklad z UPSVaR)
  • dieťa bez daňového bonusu (čestné vyhlásenie v prílohe)

Viac informácii sa dočítate v prílohe ,, Dotácia 2021,,

Zápisný lístok na stravovanie v prípade záujmu je v prílohe.

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny aj školský rok.  

Čipy pre žiakov ZŠ je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne v hodnote 3 €. Keď čip prestane stravníkovi fungovať - dostane nový (bez poplatku). Pri manuálnom (viditeľnom) poškodení čipu si stravník musí zakúpiť nový v hodnote 3€. Po skončení školskej dochádzky alebo zmeny školy nebudú za čip vrátené peniaze z dôvodu opotrebovania. Dôležité!: Čip nedávať a nenosiť v  blízkosti magnetu ani mobilu!

Odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred, najneskôr do 14:00 hodiny. V prípade, že dieťaťa ochorie v noci, je možnosť odhlásenia zo stravy do 6:30 ráno v daný deň iba telefonicky.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára na mieste určenom zariadením školského stravovania.

Možnosti odhlasovania stravy:    - telefonicky na č. 0911 323 213

                                                     - cez aplikáciu edupage

                                                     - cez ascbox v školskej jedálni

                                                     - osobne u vedúcej školskej jedálne   

Výdaj stravy prebieha v čase od 11:30 do 13:30.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne p. Zuzanu Matejkovú na tel. čísle: 0911 323 213 v čase od 7:00 h do 14:00 h alebo mailom na vsjokolicne@gmail.com.

 

Prílohy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
    zssms@zslmokolicne.edu.sk
  • 044 55 205 25

Fotogaléria