Navigácia

Školský psychológ

Kto je školský psychológ?

Je to odborný zamestnanec našej školy, ktorého hlavnou úlohou je zastávať záujmy žiakov v spolupráci s rodičmi a učiteľmi. Pri poskytovaní poradenstva, informácie medzi psychológom a klientom ostávajú dôverné, s výnimkou ak ide o ohrozenie zdravia a života žiaka alebo o trestný čin. Školský psychológ informuje učiteľa len o takých skutočnostiach, ktoré mu budú nápomocné pri práci so žiakom.

Školský psychológ je tu pre žiakov:

- pri probléme s učením a pozornosťou

- pri adaptačných problémoch súvisiacich s nástupom do školy

- pri probléme s ovládaním emócií – strach, hnev, úzkosť, tréma

- pri pocite osamelosti alebo smútku

- problémy so vzťahmi v rodine

- pri riešení problémov sociálnych vzťahov žiakov v triede, žiakov odmietaných triedou, obete šikanované agresormi a pod.

- pri probléme s užívaním návykových látok alebo pri nelátkových závislostiach

„ Ak sa potrebuješ porozprávať alebo poradiť, som tu pre teba každý pracovný deň.“ 

Kedy môžu kontaktovať rodičia alebo učitelia školského psychológa?

- pri riešení porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, -pasivita, strach, tréma, úzkosť)

- pri riešení porúch žiakov v učení (neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti, práca s dyslektikmi, dysgrafikmi a i.)

riešenie problémov v rodine

- pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania a pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu

- pri konzultácii optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní dieťaťa

- pri vzniknutej kríze a realizácii krízovej intervencie

- pri potrebe realizácie prednášky na tému v oblasti výchovy, prevencie sociálno-patologických javov

Náplň práce školského psychológa

- orientačná psychologická diagnostika, individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo

- prevencia a intervencia zameraná na proces výchovy a vzdelávania žiaka v školskom prostredí, ktorá napomáha k zlepšovaniu školskej klímy a sústredí sa na elimináciu sociálno-patologických javov

- poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie, spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania

- poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom

- pri poskytovaní psychologických služieb sa psychológ riadi etickým kódexom školského psychológa

Konzultačné hodiny: Štvrtok – 8:00 – 15:00

V prípade potreby je možné si dohodnúť individuálne stretnutie aj v iný pracovný deň. Ohlásiť sa treba minimálne deň dopredu.

Kontaktovať ma môžete formou Edupage/ emailu alebo prostredníctvom triedneho učiteľa.

Zaujímavé odkazy pre žiakov:

ipčko.sk https://www.zsaklv.sk/wp-content/uploads/2020/09/fb-banner-IPcko-01.jpg

– internetová linka dôvery pre mladých ľudí

Poskytuje pomoc prostredníctvom:
– chatu (každý deň od 7:00 do 24:00)
– e-mailu (ipcko@ipcko.sk)

 Linka Nezábudka https://www.zsaklv.sk/wp-content/uploads/2020/09/nezabudka.png

–nonstop telefonická linka dôvery

Poskytuje pomoc prostredníctvom:
– telefónu (0800 800 566)

Linka detskej dôvery https://www.zsaklv.sk/wp-content/uploads/2020/09/ldd.jpg

– telefonická a internetová poradňa pre deti a rodičov

Poskytuje pomoc prostredníctvom:
– telefónu( 0907 401 749) 
– e-mailu (odkazy@linkadeti.sk)
– chatu (pracovný deň od 14:00 do 20:00)

Mgr. Jana Petrášová

Miestnosť: budova B – kabinet školského psychológa a špeciálneho pedagóga.
Email: skjankap@gmail.com
Konzultačné hodiny: Štvrtok – 8:00 – 15:00

V prípade potreby je možné dohodnúť si individuálne stretnutie aj v iný pracovný deň.
Ohlásiť sa treba minimálne deň dopredu napr. prostredníctvom EduPage.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
    zssms@zslmokolicne.edu.sk
  • 044 55 205 25

Fotogaléria