Navigácia

Školský špeciálny pedagóg

Náplň práce:

- priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- konzultácie, odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom školy,

- konzultácie a poradenské služby pre rodičov (zákonných zástupcov),

- vedenie dokumentácie začlenených žiakov,

- odborná príprava.

Kto je školský špeciálny pedagóg?

Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama individuálna práca so žiakmi, individuálna, pomoc žiakovi na vyučovacej hodine, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.

 • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
 • riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.)
 • náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine
 • depistáž 
 • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.).
 • účasť na zápise nových prvákov
 • konzultácia a spolupráca s rodičmi
 • spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi
 • zakladanie, vedenie, triedenie a aktuálizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

 

Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne - na hodine u školského špeciálneho pedagóga je vždy len jeden žiak. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

 

Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?

Výhodou školy so špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie porúch učenia do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

Mgr. Nadežda Kulová

Konzultačné hodiny:: Pondelok 8:00 - 16:00 hod. Prosím kontaktovať pre dohodnutie presného termínu.
Kontakt:: nada.kulova@gmail.com

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
  zssms@zslmokolicne.edu.sk
 • 044 55 205 25

Fotogaléria