Navigácia

Športové triedy

2021/2022

Výber žiakov do 5.ročníka športovej triedy

Výber žiakov do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na  futbal a gymnastiku sa uskutočňuje v jarných mesiacoch v telocvični ZŠ s MŠ Okoličianska (prípadne na ihrisku s umelou trávou).

Tešíme sa na všetkých snaživých žiakov a žiačky, ktorí chcú spolu so vzdelávaním  rozvíjať aj svoj športový talent.

Športové triedy so zameraním na futbal fungujú v Základnej škole s materskou školou Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš nepretržite od školského roku 2001/2002, kedy vznikla prvá futbalová trieda a nesie úspešnú tradíciu až dodnes.

Od školského roku 2018/2019 sme do športových tried oficiálne začlenili aj gymnastiku. Zaradením väčšieho počtu dievčat do športových tried sme podporili prirodzené prostredie, ktoré je najlepšie z pohľadu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Je všeobecne známe, že pohyb pôsobí na vývoj a vývoj pôsobí na pohyb. Pravidelná a správne vykonávaná pohybová aktivita spojená s racionálnou výživou a zmenou životného režimu pozitívne ovplyvňuje zdravie detí. Má vysoko  preventívny charakter na mnohé  rizikové faktory a choroby.

Jedným z primárnych cieľov telesnej a športovej výchovy na základnej škole je utváranie trvalého vzťahu žiakov k aktívnemu pohybu a športovej činnosti, ako dôležitej súčasti racionálneho spôsobu života a starostlivosti o vlastné zdravie. K tomuto má prispieť aj organizácia športových tried, kde sa okrem telesnej výchovy (2 hodiny/týždeň) vyučuje aj športová príprava (3-4) hodiny týždenne. Vhodné je podporiť športovanie u detí aj  doplnkovou krúžkovou činnosťou.

V športových triedach sú vytvorené rovnocenné podmienky na vzdelávanie (ako v bežnej triede). Prijímanie žiakov do športových tried sa realizuje podľa § 103-106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa tohto zákona je podmienkou  prijatia žiaka absolvovanie talentovej skúšky, psychologického vyšetrenie a funkčného vyšetrenie u telovýchovného lekára v ÚVN v Ružomberku.

Pri momentálnej epidemiologickej situácii na Slovensku sa prijímanie do športovej triedy pre školský rok 2021/20212 uskutoční nasledovne:

Pokyny pre žiakov z iných škôl

Pokyny pre žiakov z našej školy

Naši žiaci sú súčasťou žiackych kolektívov v MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

Športové  triedy na ZŠ

Podmienky prijatia resp. vylúčenia zo športovej triedy - futbal

Podmienky prijatia resp. vylúčenia zo športovej triedy - gymnastika

Učebné osnovy predmetu športová príprava so zameraním na futbal

Učebné osnovy predmetu športová príprava so zameraním na gymnastiku

Štatút - gymnastika

Štatút - futbal

Fotografie

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
    zssms@zslmokolicne.edu.sk
  • 044 55 205 25

Fotogaléria