Navigácia

O škole


    Školský vzdelávací program nadväzuje  na štátny vzdelávací program a na profiláciu školy v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Vychádza tiež z priestorových a personálnych podmienok školy. V školskom roku 2020/2021 školu navštevuje 330 žiakov, ktorí sú zaradení do 17 tried a 44 detí v dvojtriednej materskej škole. Medzi silné stránky školy patrí:
 

 1. Zapájanie sa školy do projektov a získavanie mimorozpočtových zdrojov.
 2. Dobré podmienky na šport, dve telocvične, viacúčelový športový areál, moderné futbalové miniihrisko.Úspechy žiakov v športovej oblasti na základe práce žiakov vo futbalových triedach pod vedením kvalifikovaných trénerov, vytváranie podmienok pre prácu s futbalovými talentami nielen z mesta L. Mikuláš, ale z celého regiónu stredného a horného Liptova.
 3. Úspechy žiakov v ostatných športoch na základe pravidelnej záujmovej činnosti pod vedením učiteľov telesnej výchovy.
 4. Spádová škola s dobrou dopravnou obslužnosťou, v peknom prostredí s bohatou flórou a udržiavaným areálom.
 5. Zapájanie sa učiteľov do ďalšieho vzdelávania učiteľov.
 6. Úspechy žiakov v technických súťažiach, v dejepisnej, geografickej olympiáde, v olympiáde slovenského jazyka, ruského jazyka, vo výtvarných súťažiach, v recitačných súťažiach.
 7. Dobrá propagácia školy.
 8. Realizácia preventívnych programov.
 9. Dobré materiálno- technické vybavenie na využívanie IKT vo vyučovacom procese – 3 PC učebne, ďalšie odborné učebne.
 10. Aktívna práca rodičovského združenia a rady školy.
 11. Ponuka bohatej záujmovej činnosti v škole v mimo vyučovacom čase.
 12. Otvorená škola pre športové aktivity verejnosti, rekreačná telesná výchova, tréningový proces športových klubov, regenerácia pracovnej sily a zisk finančných prostriedkov z prenájmu telocvične.
 13. Od 03.09.2015 pôsobíme ako splymuté zariadenie základná škola s materskou školou. Zabezpečujeme plynulý prechod detí z predškolského veku do prvého ročníka základnej školy.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Okoličianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš
  zssms@zslmokolicne.edu.sk
 • 044 55 205 25

Fotogaléria